Jakie nowo odkryte lądy były nazywane Nowym Światem?

Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa,
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa oraz Australia i Oceania
Nowy Świat – okre­śle­nie wpro­wa­dzo­ne w okresie wielkich odkryć geo­gra­ficz­nych dla nowo od­kry­tych lądów: Ameryki Po­łu­dnio­we­j, Ameryki Pół­noc­ne­j, Ameryka Środ­ko­wej oraz Au­stra­lii i Oceanii. Jed­no­cze­śnie znane (przez Eu­ro­pej­czy­kó­w) od sta­ro­żyt­no­ści kon­ty­nen­ty Europy, Azji i Afryki zaczęto określać mianem Starego Świata.

Rozkład odpowiedzi

Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa,
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa oraz Australia i Oceania
odpowiedzi
flagNiemcy
18%
18%
18%
45%
11
flagWielka Brytania
21%
7%
35%
35%
14
flagNieznany
35%
17%
14%
32%
28
flagPolska
33%
18%
18%
28%
465

Płeć

men32%
women40%
Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
30%
23%
Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa,
19%
16%
Ameryka Północna, Ameryka Środkowa,
17%
20%
Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa oraz Australia i Oceania
32%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie nowo odkryte lądy były nazywane Nowym Światem?
549
30%

Szczegóły

Autor: Mateusz Michalski
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.