Kiedy wyprodukowano pierwszy ser na terenie obecnej Polski?

ok. 7000 lat temu
ok. 1000 lat p.n.e.
ok. 500 r. n.e.
za panowania Bolesława Chrobrego
W Iranie 8 tys. lat p.n.e. udo­mo­wio­no pierwsze owce i kozy. Wg naj­now­szych badań ar­che­olo­gicz­nych usta­lo­no, że naj­star­szy ser na świecie przy­po­mi­na­ją­cy moz­za­rel­lę pro­du­ko­wa­no już 7500 lat temu w neolicie na Kujawach znaj­du­ją­cych się na terenie Polski. We Włoszech i Francji już 2000 lat p.n.e. wy­ra­bia­no ser. Pierw­szym do­ku­men­tem szcze­gó­ło­wo przed­sta­wia­ją­cym kolejne fazy pro­duk­cji sera jest pła­sko­rzeź­ba su­me­ryj­ska nazwana ozdobą mle­czar­ni (około 3000 p.n.e.). W Ba­bi­lo­nii ser był znany, ale należał do ar­ty­ku­łów luk­su­so­wych.

Rozkład odpowiedzi

ok. 7000 lat temu
ok. 1000 lat p.n.e.
ok. 500 r. n.e.
za panowania Bolesława Chrobrego
odpowiedzi
flagNiemcy
23%
8%
29%
38%
34
flagHolandia
23%
7%
15%
53%
13
flagPolska
20%
20%
19%
38%
3122
flagNieznany
15%
27%
19%
36%
182
flagWielka Brytania
13%
15%
20%
47%
44

Płeć

men21%
women19%
ok. 7000 lat temu
21%
19%
ok. 1000 lat p.n.e.
21%
21%
ok. 500 r. n.e.
18%
19%
za panowania Bolesława Chrobrego
38%
39%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy wyprodukowano pierwszy ser na terenie obecnej Polski?
3511
20%

Szczegóły

Autor: zbig2004
Czytaj więcej: wikipedia Ser
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.