Z jakiego kraju pochodzili ludzie którzy rozszyfrowali Enigmę?

Wielka Brytania
Polska
Stany Zjednoczone
ZSRR
W grudniu 1932 udało się Re­jew­skie­mu roz­wią­zać szyfr Enigmy, a w lutym 1933 za­mó­wio­no w Wytwórni Ra­dio­tech­nicz­nej AVA stwo­rzo­nej przez Ludomira Da­nie­le­wi­cza wraz z in­ży­nie­rem Antonim Pal­lu­the­m, pra­cow­ni­kiem Sztabu Głów­ne­go, bratem Le­onar­dem i Edwardem Fok­czyń­ski­m, kopię nie­miec­kiej maszyny szy­fru­ją­ce­j, nazwanej „La­ci­da­”. Od tego czasu Polacy mogli od­czy­ty­wać ko­re­spon­den­cję nie­miec­ką, choć nie było to proste, bowiem Niemcy stale udo­sko­na­la­li zarówno maszynę, jak i sposoby szy­fro­wa­nia.

Rozkład odpowiedzi

Wielka Brytania
Polska
Stany Zjednoczone
ZSRR
odpowiedzi
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
13
flagNiemcy
3%
92%
0%
3%
28
flagPolska
6%
88%
2%
2%
1703
flagNieznany
5%
88%
2%
4%
175
flagWielka Brytania
12%
84%
0%
3%
32

Płeć

men89%
women86%
Wielka Brytania
6%
7%
Polska
89%
86%
Stany Zjednoczone
2%
1%
ZSRR
1%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego kraju pochodzili ludzie którzy rozszyfrowali Enigmę?
2037
88%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.