Albania usiana jest setkami małych bunkrów. Czego obawiali się Albańczycy, budując je?

inwazji ZSRR
inwazji NATO
globalnej wojny nuklearnej
inwazji Włoch
Albania była państwem ko­mu­ni­stycz­nym i jednym z pań­stw-za­ło­ży­cie­li Układu War­szaw­skie­go. Jednakże sto­stun­ki z ZSRR w latach 60-tych dra­stycz­nie się po­gor­szy­ły po rozłamie so­wiec­ko­-chiń­ski­m, gdy Albania wzięła stronę Chin, broniąc "czy­sto­ści mark­si­zmu" i kry­ty­ku­jąc zarówno "im­pe­ria­lizm USA", jak i "ra­dziec­ki i ju­go­sło­wiań­ski re­wi­zjo­ni­zm". Po ra­dziec­kiej in­twer­wen­cji w Cze­cho­sło­wa­cji w 1968 roku, Albania poczuła, że może być następna w kolejce.

Rozkład odpowiedzi

inwazji ZSRR
inwazji NATO
globalnej wojny nuklearnej
inwazji Włoch
odpowiedzi
flagHolandia
50%
5%
20%
25%
20
flagKanada
50%
0%
30%
20%
10
flagFrancja
50%
0%
40%
10%
10
flagNiemcy
49%
12%
24%
13%
73
flagWielka Brytania
45%
6%
30%
18%
111
flagStany Zjednoczone
43%
10%
31%
14%
64
flagPolska
33%
11%
38%
16%
3493
flagIndie
31%
25%
37%
6%
16
flagHiszpania
27%
9%
54%
9%
11
flagNieznany
20%
13%
47%
18%
221
flagIrlandia
9%
9%
45%
36%
11

Płeć

men25%
women28%
inwazji ZSRR
25%
29%
inwazji NATO
12%
6%
globalnej wojny nuklearnej
38%
53%
inwazji Włoch
22%
10%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: SarahTz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.