Która hipoteza kosmologiczna mówi o tym, że wczesny Wszechświat przeszedł przez fazę szybkiego rozszerzenia się spowodowanego ujemnym ciśnieniem?

Inflacja kosmologiczna
Teoria wielkiej unifikacji
Teoria Supersymetrii
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Hipoteza ta została za­pro­po­no­wa­na przez Alana Gutha w 1981 roku. Według niej wczesny Wszech­świat prze­szedł przez fazę szyb­kie­go roz­sze­rze­nia się spo­wo­do­wa­ne­go ujemnym ci­śnie­niem (do­dat­nią gę­sto­ścią energii próżni). Eks­pan­sja ta może być mo­de­lo­wa­na przez nie­ze­ro­wą stałą ko­smo­lo­gicz­ną. Bez­po­śred­nią kon­se­kwen­cją jest wniosek, że cały ob­ser­wo­wal­ny Wszech­świat po­cząt­ko­wo był skon­cen­tro­wa­ny w bardzo małym obszarze po­łą­czo­nym więzami przy­czy­no­wo­-skut­ko­wy­mi.

Rozkład odpowiedzi

Inflacja kosmologiczna
Teoria wielkiej unifikacji
Teoria Supersymetrii
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedzi
flagSzwajcaria
60%
10%
0%
30%
10
flagIndie
38%
30%
7%
23%
13
flagNiemcy
31%
18%
18%
29%
44
flagPolska
27%
24%
15%
31%
4058
flagNieznany
24%
31%
14%
29%
525
flagHolandia
22%
27%
0%
50%
18
flagWielka Brytania
21%
24%
18%
34%
85
flagStany Zjednoczone
18%
25%
14%
40%
27

Płeć

men26%
women22%
Inflacja kosmologiczna
26%
22%
Teoria wielkiej unifikacji
25%
28%
Teoria Supersymetrii
15%
18%
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
31%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która hipoteza kosmologiczna mówi o tym, że wczesny Wszechświat przeszedł przez fazę szybkiego rozszerzenia się spowodowanego ujemnym ciśnieniem?
4878
26%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.