Które zwierzęta składały największe jaja?

Moa
Struś afrykański
Hipselozaur
Mamutak
Mamutak (e­pior­ni­s, struś ma­da­ga­skar­ski) składał naj­więk­sze jaja, których wymiary do­cho­dzi­ły do 34cm dłu­go­ści, 1m obwodu oraz 10kg wagi co czyni je re­kor­dzi­sta­mi w świecie zwie­rząt. Jest to rów­no­war­tość około 160 jaj kurzych lub 6 jaj strusia afry­kań­skie­go oraz znacznie więcej niż naj­więk­sze jaja di­no­zau­rów. Ptak ten wy­stę­po­wał na mo­cza­rach Ma­da­ga­ska­ru i osiągał masę około 500kg, praw­do­po­dob­nie wyginął między XIV a XVII wiekiem za sprawą czło­wie­ka. Za­cho­wa­ne w całości jajo mamutaka sprze­da­no na aukcji w 2013 roku za 66600 funtów.

Rozkład odpowiedzi

Moa
Struś afrykański
Hipselozaur
Mamutak
odpowiedzi
flagPolska
11%
27%
20%
39%
634
flagNieznany
10%
35%
25%
30%
20
flagWielka Brytania
9%
45%
27%
18%
11

Płeć

men33%
women43%
Moa
13%
14%
Struś afrykański
27%
18%
Hipselozaur
24%
23%
Mamutak
33%
43%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które zwierzęta składały największe jaja?
703
39%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: soleclin22
Czytaj więcej: wikipedia Mamutak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.