Kto jest autorem zasady nieoznaczoności (nieokreśloności)?

Werner Heisenberg
1339
Erwin Schrödinger
978
Niels Bohr
605
Albert Einstein
601
Zasada nieoznaczoności to reguła, która mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością. Odkrył i sformułował ją Werner Heisenberg (na zdjęciu szósty od prawej w tylnym rzędzie) w roku 1927.
popraw to pytanie
Astorre
zasięg: raczej globalnefizycyfizykamechanika kwantowanaukowcyzasady
Ilustracja: Ted Buracas