Ile czasu zajmowało przeciętnie żołnierzom rzymskim zorganizowanie w pełni funkcjonalnego obozu wojskowego podczas kampanii prowadzonych w okresie późnej republiki ?

nie więcej niż godzinę
4-5 godzin
2 dni
4-5 dni
Obóz rzymski ( Castra Romanum) podczas działań wo­jen­nych nie był budowany przez za­wo­do­wych in­ży­nie­rów i bu­dow­ni­czych lecz przez zwykłych żoł­nie­rzy, z pew­no­ścią uprzed­nio dobrze prze­szko­lo­nych w tym za­kre­sie, którzy mogli szybko go zor­ga­ni­zo­wać nawet na bardzo trudnym terenie. Średni czas wznie­sie­nia obozu rzym­skie­go wynosił według prze­ka­zów sta­ro­żyt­nych od 4 do 5 godzin.

Rozkład odpowiedzi

nie więcej niż godzinę
4-5 godzin
2 dni
4-5 dni
odpowiedzi
flagNieznany
25%
54%
11%
5%
51
flagPolska
30%
46%
16%
5%
745

Płeć

men44%
women59%
nie więcej niż godzinę
31%
20%
4-5 godzin
44%
59%
2 dni
15%
16%
4-5 dni
7%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile czasu zajmowało przeciętnie żołnierzom rzymskim zorganizowanie w pełni funkcjonalnego obozu wojskowego podczas kampanii prowadzonych w okresie późnej republiki ?
846
47%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: Cristiano64
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.