Pierwszym samochodem produkowanym seryjnie był:

Ford Model A
Ford Model S
Ford Model T
Ford Model V
Samochód Ford Model T powstał w 1908 roku. Jego głównymi kon­struk­to­ra­mi byli: Henry Ford, C. Harold Wills, József Galamb i Jenő Farkas. Głównym za­ło­że­niem Hen­ry­'e­go Forda było stwo­rze­nie sa­mo­cho­du dla prze­cięt­nej ame­ry­kań­skiej rodziny. Do­dat­ko­wo auto miało być tanie, o prostej budowie, łatwe w na­pra­wie, proste w pro­wa­dze­niu, mieć miękkie za­wie­sze­nie i duży prze­świ­t, umoż­li­wia­ją­cy jazdę po bez­dro­żach. Kon­cep­cja okazała się tra­fio­na. 27 września 1908 roku bramy fabryki Piquette Plant w Detroit opuścił pierwszy eg­zem­plarz Forda T. Datę tę uznaje się za początek masowej mo­to­ry­za­cji.

Rozkład odpowiedzi

Ford Model A
Ford Model S
Ford Model T
Ford Model V
odpowiedzi
flagPolska
25%
12%
55%
6%
516
flagNieznany
36%
16%
46%
0%
30

Płeć

men63%
women35%
Ford Model A
21%
20%
Ford Model S
11%
32%
Ford Model T
63%
35%
Ford Model V
3%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pierwszym samochodem produkowanym seryjnie był:
583
55%

Szczegóły

Autor: Lorak1981
Ilustracja: Terry Whalebone
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.