W Jakim jeszcze państwie poza polską jest położna Puszcza Białowieska

Ukraina
Białoruś
Niemcy
Czechy
Puszcza Bia­ło­wie­ska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Bia­ło­ru­si, od­zna­cza­ją­cy się dużymi walorami przy­rod­ni­czy­mi i hi­sto­rycz­ny­mi. W Puszczy Bia­ło­wie­skiej za­cho­wa­ły się jedne z ostat­nich i naj­więk­szych frag­men­tów lasu pier­wot­ne­go nizin eu­ro­pej­skich. Tutaj żyje naj­więk­sza po­pu­la­cja wolnego żubra na świecie. Od roku 2010 Puszcza Bia­ło­wie­ska należy do spisu ostoi ptaków IBA pro­wa­dzo­ne­go przez BirdLife In­ter­na­tio­nal oraz znajduje się na liście Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO.

Rozkład odpowiedzi

Ukraina
Białoruś
Niemcy
Czechy
odpowiedzi
flagNieznany
10%
81%
2%
5%
99
flagNiemcy
9%
81%
4%
4%
22
flagPolska
12%
80%
2%
4%
1381
flagWielka Brytania
20%
73%
0%
6%
30

Płeć

men84%
women83%
Ukraina
7%
9%
Białoruś
84%
83%
Niemcy
2%
0%
Czechy
5%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W Jakim jeszcze państwie poza polską jest położna Puszcza Białowieska
1598
80%

Szczegóły

Autor: Arkadiusz K
Ilustracja: Ralf Lotys
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.