Czym zajmuje się synekologia?

wpływem środowiska na pojedyncze organizmy
ulepszaniem cech dziedzicznych u roślin uprawnych
strukturą i funkcjonowaniem grup organizmów oraz ich zależnościami
problemami ochrony środowiska
Sy­ne­ko­lo­gia – dział ekologii zaj­mu­ją­cy się badaniem struk­tu­ry i funk­cjo­no­wa­nia grup or­ga­ni­zmów oraz wzajemne za­leż­no­ści między nimi a śro­do­wi­skiem. Podział ekologii na sy­ne­ko­lo­gię i au­te­ko­lo­gię ma obecnie zna­cze­nie hi­sto­rycz­ne. Został za­stą­pio­ny przez podział na ekologię po­pu­la­cyj­ną i ekologię ewo­lu­cyj­ną (w­cho­dzą­ce w zakres ekologii gatunku)

Rozkład odpowiedzi

wpływem środowiska na pojedyncze organizmy
ulepszaniem cech dziedzicznych u roślin uprawnych
strukturą i funkcjonowaniem grup organizmów oraz ich zależnościami
problemami ochrony środowiska
odpowiedzi
flagPolska
17%
26%
40%
13%
423

Płeć

men45%
women42%
wpływem środowiska na pojedyncze organizmy
15%
10%
ulepszaniem cech dziedzicznych u roślin uprawnych
23%
36%
strukturą i funkcjonowaniem grup organizmów oraz ich zależnościami
45%
42%
problemami ochrony środowiska
15%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym zajmuje się synekologia?
436
40%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Babij
Czytaj więcej: wikipedia Synekologia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.