Co z łaciny oznacza sentencja "Lex posterior derogat legi priori"?

akt późniejszy uchyla moc obowiązującą aktu wcześniejszego
ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną
prawo nie działa wstecz
Prawo nie zmusza do rzeczy niemożliwych
Lex po­ste­rior derogat legi priori (łac. akt póź­niej­szy uchyla moc obo­wią­zu­ją­cą aktu wcze­śniej­sze­go) – zasada prawna, jedna z reguł ko­li­zyj­ny­ch, ozna­cza­ją­ca że: prawo usta­no­wio­ne później (po­cho­dzą­ce z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw i tym samym stopniu szcze­gó­ło­wo­ści) należy stosować przed prawem usta­no­wio­nym wcze­śniej.

Rozkład odpowiedzi

akt późniejszy uchyla moc obowiązującą aktu wcześniejszego
ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną
prawo nie działa wstecz
Prawo nie zmusza do rzeczy niemożliwych
odpowiedzi
flagPolska
39%
17%
32%
9%
640
flagNieznany
34%
22%
31%
9%
44
flagNiemcy
28%
14%
35%
21%
14

Płeć

men36%
women34%
akt późniejszy uchyla moc obowiązującą aktu wcześniejszego
36%
34%
ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną
17%
17%
prawo nie działa wstecz
36%
40%
Prawo nie zmusza do rzeczy niemożliwych
9%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co z łaciny oznacza sentencja "Lex posterior derogat legi priori"?
749
38%

Szczegóły

Autor: GabrielBaran
Ilustracja: ElmA
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.