Czym zajmuje się organizacja charytatywna założona przez Guya Laliberté?

pomocą dzieciom z porażeniem mózgowym
dostarczaniem odzieży dla najuboższych
pomocą byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa
organizacją dostępu do wody pitnej
Guy La­li­ber­té dorobił się na naj­bar­dziej znanym cyrku na świecie, Cirque du Soleil. To jednak nie tylko mi­liar­de­r, który był w kosmosie ale również fi­lan­trop. W 2006 roku ogłosił ofi­cjal­ne otwarcie One Drop Fo­un­da­tion. Or­ga­ni­za­cja ta ma na celu umoż­li­wie­nie wszyst­kim ludziom na świecie dostępu do wody pitnej, szcze­gól­nie w krajach trze­cie­go świata, gdzie ta jest naj­trud­niej do­stęp­na.

Rozkład odpowiedzi

pomocą dzieciom z porażeniem mózgowym
dostarczaniem odzieży dla najuboższych
pomocą byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa
organizacją dostępu do wody pitnej
odpowiedzi
flagPolska
16%
6%
42%
34%
250
flagNieznany
29%
5%
35%
29%
17

Płeć

men30%
women41%
pomocą dzieciom z porażeniem mózgowym
19%
16%
dostarczaniem odzieży dla najuboższych
2%
2%
pomocą byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa
46%
39%
organizacją dostępu do wody pitnej
30%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym zajmuje się organizacja charytatywna założona przez Guya Laliberté?
287
35%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.