Jak potocznie nazywamy syntezator analogowy, szeroko stosowany przy produkcji muzyki elektronicznej?

korektor
sampler
moog
synket
Nazwa pochodzi od kon­struk­to­ra pierw­sze­go ko­mer­cyj­ne­go syn­te­za­to­ra Roberta Mooga. Został za­pre­zen­to­wa­ny w 1964 roku na kon­wen­cji Audio En­gi­ne­ering Society. Mimo tego, że współ­cze­śnie używa się głównie syn­te­za­to­rów cy­fro­wy­ch, to nazwa moog na stałe wpisała się w śro­do­wi­sko związane z muzyką elek­tro­nicz­ną.

Rozkład odpowiedzi

korektor
sampler
moog
synket
odpowiedzi
flagPolska
12%
42%
31%
14%
399
flagNieznany
16%
41%
20%
20%
24

Płeć

men30%
women36%
korektor
5%
13%
sampler
52%
40%
moog
30%
36%
synket
12%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak potocznie nazywamy syntezator analogowy, szeroko stosowany przy produkcji muzyki elektronicznej?
458
31%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Syntezator
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.