Jaka religia dominuje w Czechach ?

katolicyzm
kalwinizm
żadna
luteranizm
Czechy liczą 10 516 125 miesz­kań­ców (2009) i hi­sto­rycz­nie są państwem chrze­ści­jań­ski­m, jednak obecnie są jednym z naj­bar­dziej zla­icy­zo­wa­nych państw na świecie. Według naj­now­sze­go spisu po­wszech­ne­go z 2011 roku, 10,3% Czechów utoż­sa­mia się z ka­to­li­cy­zme­m, 0,9% z pro­te­stan­ty­zme­m, 2,7% z innymi re­li­gia­mi, 6,7% okre­śli­ło się mianem wie­rzą­cych bez przy­na­leż­no­ści do ja­kiej­kol­wiek religii, a 79,4% okre­śli­ło się mianem nie­wie­rzą­cych bądź nie zde­kla­ro­wa­ło swego wy­zna­nia. Według danych z 2009 r. To naj­bar­dziej laicki kraj Europy.

Rozkład odpowiedzi

katolicyzm
kalwinizm
żadna
luteranizm
odpowiedzi
flagNieznany
14%
10%
64%
10%
28
flagPolska
21%
11%
55%
11%
673

Płeć

men57%
women70%
katolicyzm
20%
12%
kalwinizm
11%
9%
żadna
57%
70%
luteranizm
11%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka religia dominuje w Czechach ?
756
56%

Szczegóły

Autor: Maks
Ilustracja: Nicolas Raymond
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.