Który z fikcyjnych detektywów nie jest postacią wymyśloną przez Agatę Christie?

Parker Pyne
Nero Wolfe
Harley Quin
Nadinspektor Battle
Nero Wolfe to fikcyjna postać de­tek­ty­wa stwo­rzo­na przez pisarza ame­ry­kań­skie­go Rexa Stouta. Wolfe jest pry­wat­nym de­tek­ty­wem miesz­ka­ją­cym w Nowym Jorku, który nigdy nie opuszcza swego wy­twor­ne­go domu na Man­hat­ta­nie. In­for­ma­cji nie­zbęd­nych do roz­wią­za­nia sprawy kry­mi­nal­nej do­star­cza mu asystent Archie Goodwin, pełniący rolę nar­ra­to­ra w po­wie­ściach. Detektyw jest wielkim sma­ko­szem. Hobby Wolfe stanowi hodowla or­chi­de­i, a jego główną cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest jego tusza. Jest to człowiek bardzo otyły.

Rozkład odpowiedzi

Parker Pyne
Nero Wolfe
Harley Quin
Nadinspektor Battle
odpowiedzi
flagWielka Brytania
10%
26%
31%
31%
19
flagPolska
13%
25%
33%
27%
695
flagNieznany
13%
22%
46%
16%
83

Płeć

men25%
women25%
Parker Pyne
10%
10%
Nero Wolfe
25%
25%
Harley Quin
39%
37%
Nadinspektor Battle
24%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z fikcyjnych detektywów nie jest postacią wymyśloną przez Agatę Christie?
852
25%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: Brendan Riley
Czytaj więcej: wikipedia Nero Wolfe
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.