Który z wymienionych leków ma silniejsze działanie przeciwbólowe od morfiny?

Buprenorfina
Fentanyl
Etorfina
Wszystkie wymienione są mocniejsze
Etor­fi­na­-Dzia­ła około 1000–80000 razy mocniej prze­ciw­bó­lo­wo od morfiny. Or­ga­nicz­ny związek che­micz­ny, pół­syn­te­tycz­ny lek opio­ido­wy objęty Jed­no­li­tą kon­wen­cją o środkach odu­rza­ją­cych z 1961 roku (wykazy I i IV). Fen­ta­ny­l-Po raz pierwszy zsyn­te­ty­zo­wa­ny w Belgii pod koniec lat 50. XX wieku, a wpro­wa­dzo­ny do lecz­nic­twa w latach 60. Jest ok 100 razy moc­niej­szy od morfiny. Bu­pre­nor­fi­na­-W za­leż­no­ści od drogi podania jest 75–100 razy sil­niej­sza niż morfina. Cha­rak­te­ry­zu­je się jednak niższą od niej ak­tyw­no­ścią we­wnętrz­ną więc nigdy nie osiąga mak­sy­mal­nej sku­tecz­no­ści jak w przy­pad­ku morfiny.

Rozkład odpowiedzi

Buprenorfina
Fentanyl
Etorfina
Wszystkie wymienione są mocniejsze
odpowiedzi
flagNieznany
10%
15%
18%
54%
110
flagPolska
12%
15%
18%
53%
2021
flagWielka Brytania
3%
24%
20%
51%
29
flagNiemcy
15%
25%
10%
50%
20
flagIrlandia
15%
38%
0%
46%
13

Płeć

men57%
women58%
Buprenorfina
12%
8%
Fentanyl
12%
13%
Etorfina
17%
19%
Wszystkie wymienione są mocniejsze
57%
58%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych leków ma silniejsze działanie przeciwbólowe od morfiny?
2253
53%

Szczegóły

Autor: DrOuija
Ilustracja: david pacey
Czytaj więcej: wikipedia Buprenorfina
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.