Kto był twórcą pierwszego polskiego 16-bitowego minikomputera K-202 ?

Edward Fokczyński
Stefan Paszkowski
Jacek Karpiński
Ludomir i Leonard Danilewiczowie
Komputer K-202 (naj­szyb­szy komputer na owe czasy) skon­stru­owa­ny w latach 70-tych przez Kar­piń­skie­go został za­pre­zen­to­wa­ny na pokazach w Londynie i okazał się praw­dzi­wym hitem! Jacek Kar­piń­ski to praw­dzi­wy polski Bill Gates. Mimo to został zwol­nio­ny z pracy przez ko­mu­ni­stycz­ny rząd. Gdyby nie to, możliwe że Polska za­czę­ła­by się kom­pu­te­ry­zo­wać w eks­pre­so­wym tempie już w latach 70 ubie­głe­go wieku.

Rozkład odpowiedzi

Edward Fokczyński
Stefan Paszkowski
Jacek Karpiński
Ludomir i Leonard Danilewiczowie
odpowiedzi
flagNieznany
28%
0%
57%
7%
14
flagPolska
9%
27%
44%
18%
388

Płeć

men56%
women50%
Edward Fokczyński
11%
2%
Stefan Paszkowski
16%
33%
Jacek Karpiński
56%
50%
Ludomir i Leonard Danilewiczowie
15%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto był twórcą pierwszego polskiego 16-bitowego minikomputera K-202 ?
433
45%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Yvonne Esperanza
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.