Kto namalował tryptyk "Kuszenie św. Antoniego " eksponowany obecnie w lizbońskim Narodowym Muzeum Sztuki Dawnej , którego fragment jest widoczny na ilustracji ?

Pieter Bruegel Starszy
Josefa de Obidos
Hieronim Bosch
Albrecht Dürer
Nie wiadomo w jakich oko­licz­no­ściach obraz tego nie­zwy­kle ory­gi­nal­ne­go artysty trafił do Por­tu­ga­lii gdzie stanowi muzealną atrak­cję. Hieronim Bosch był ni­der­landz­kim ma­la­rzem.Nie­wie­le wiadomo o jego życiu. Jako 13-latek był świad­kiem wiel­kie­go pożaru – temu trau­ma­tycz­ne­mu prze­ży­ciu nie­któ­rzy przy­pi­su­ją wpływ na twór­czość. Jego ma­lar­stwo cha­rak­te­ry­zu­je rzadko spo­ty­ka­na u innych malarzy tematyka i mnogość wy­jąt­ko­wy­ch, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla Boscha wątków oraz szcze­gól­nie bogactwo de­mo­no­gra­fii .

Rozkład odpowiedzi

Pieter Bruegel Starszy
Josefa de Obidos
Hieronim Bosch
Albrecht Dürer
odpowiedzi
flagNieznany
15%
7%
55%
22%
40
flagPolska
18%
22%
45%
13%
542

Płeć

men36%
women46%
Pieter Bruegel Starszy
14%
18%
Josefa de Obidos
32%
19%
Hieronim Bosch
36%
46%
Albrecht Dürer
16%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto namalował tryptyk "Kuszenie św. Antoniego " eksponowany obecnie w lizbońskim Narodowym Muzeum Sztuki Dawnej , którego fragment jest widoczny na ilustracji ?
608
46%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.