Tak nazywa się instrument muzyczny i ogon cietrzewia?

harfa
lira
kobza
flet
Za­miesz­ku­je strefę lasów igla­stych pół­noc­nej i środ­ko­wej Eurazji, od Europy Za­chod­niej i Wielkiej Brytanii po Wschod­nią Syberię. Jego zasięg ogra­ni­czo­ny jest wy­stę­po­wa­niem lasów, które od północy prze­cho­dzą w tundrę, a od południa w stepy. Cietrzew na swoim areale, głównie w Europie Za­chod­niej i Środ­ko­we­j, przez ostatnie dekady powoli ustę­pu­je, czemu sprzyja czło­wie­k, którego dzia­łal­ność prze­twa­rza jego na­tu­ral­ne biotopy w mniej dla niego od­po­wied­nie. To ptak osiadły - nie odbywa wę­dró­wek.

Rozkład odpowiedzi

harfa
lira
kobza
flet
odpowiedzi
flagWielka Brytania
13%
70%
13%
3%
30
flagPolska
21%
46%
28%
2%
1650
flagStany Zjednoczone
21%
42%
21%
14%
14
flagNiemcy
29%
41%
23%
5%
17
flagNieznany
22%
40%
33%
3%
195

Płeć

men43%
women47%
harfa
22%
17%
lira
43%
47%
kobza
31%
31%
flet
2%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Tak nazywa się instrument muzyczny i ogon cietrzewia?
1985
46%

Szczegóły

Autor: MArek
Ilustracja: Francesco Veronesi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.