Czy granicę funkcji można liczyć w dowolnym punkcie?

Tak
Nie, granicę funkcji można liczyć tylko w nieskończoności
Nie, granicę funkcji można liczyć tylko w punktach izolowanych
Nie, granicę funkcji można liczyć tylko w punktach skupienia
Granica to jedno z pod­sta­wo­wych pojęć ma­te­ma­tycz­ny­ch, znanych zarówno ma­te­ma­ty­ko­m, jak i in­ży­nie­rom. Granicę funkcji można liczyć tylko w punkcie sku­pie­nia dzie­dzi­ny. Jest to istotne za­ło­że­nie de­fi­ni­cji granicy, o którym studenci często za­po­mi­na­ją, do­cho­dząc przez to do cał­ko­wi­cie błędnych wnio­sków. Z kolei granicę ciągów można liczyć tylko w nie­skoń­czo­no­ści, ponieważ tylko nie­skoń­czo­ność jest punktem sku­pie­nia zbioru liczb na­tu­ral­nych.

Rozkład odpowiedzi

Tak
Nie, granicę funkcji można liczyć tylko w nieskończoności
Nie, granicę funkcji można liczyć tylko w punktach izolowanych
Nie, granicę funkcji można liczyć tylko w punktach skupienia
odpowiedzi
flagPolska
39%
21%
18%
20%
290
flagNieznany
50%
10%
26%
13%
30

Płeć

men15%
women25%
Tak
40%
31%
Nie, granicę funkcji można liczyć tylko w nieskończoności
18%
16%
Nie, granicę funkcji można liczyć tylko w punktach izolowanych
25%
25%
Nie, granicę funkcji można liczyć tylko w punktach skupienia
15%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czy granicę funkcji można liczyć w dowolnym punkcie?
363
20%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Steven S.
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.