Kiedy rozwiązano Zakon krzyżacki ?

W 1410 roku
91
W XV wieku
233
W XVIII wieku
233
Istnieje do dziś
1475
Zakon krzy­­ża­c­ki, w od­ró­ż­nie­­niu od zakonu te­m­pla­­riu­­szy, nigdy nie został ofi­­cja­l­nie roz­­wią­­za­­ny przez papieży. Po hołdzie pruskim i se­­ku­­la­­ry­­za­­cji Inflant (Łotwa i Estonia) ostały się głównie domy zakonne na terenie Rzeszy Nie­­mie­c­kiej.O­­be­c­ną siedzibą wie­l­kie­­go mistrza jest dom zakonny w Wiedniu przy Si­n­ge­r­stra­­ße 7, obok ar­chi­­ka­­te­­dry św. Szcze­­pa­­na. Au­­stria­c­kie za­­ko­n­ni­­ce mają swój dom w Frie­­sach.
popraw to pytanie
PK
zasięg: raczej globalnehistoriahistoria Europyśredniowiecze