Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

flag польский язык

flag немецкий язык

flag русский язык

flag вьетнамский язык

Этот вопрос находится в стадии оценки.
добавил Nguyễn Văn Nam 5 июня 2019 г. 4:22:29
Ai sẽ có khuynh hướng bị mù màu hơn
đàn ông
phụ nữ
thủy thủ
tất cả mọi người sẽ đều có khả năng bị như nhau
Một người phụ nữ ít có khả năng bị mù màu xanh đỏ hơn nam giới, vì loại mù màu phổ biến này là do một gen lặn trong nhiễm sắc thể X gây ra. Đối với một người phụ nữ, cả hai nhiễm sắc thể X của cô sẽ phải bị ảnh hưởng. Một người đàn ông chỉ có một nhiễm sắc thể X, vì vậy anh ta có nhiều khả năng bị mù màu.
Nguyễn Văn Nam
достичь: глобальный вопросgenkhả năng nhìnmàusự mùthuộc về di truyềny học

flag украинский язык