Siedlisko przyrodnicze to:

zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w okr
77
wszystkie powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wykazując podobne możli
108
ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalno
169
pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000
115
Siedlisko przyrodnicze – pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000. Wprowadzone zostało w celu identyfikacji obszarów lądowych lub wodnych o określonych cechach środowiska przyrodniczego, wyodrębnianych w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. Termin ten nawiązuje do biogeocenozy albo ekosystemu (zob. struktura ekosystemu) obejmując postaci lub fragmenty tych układów identyfikowane zwykle przez określone zbiorowiska roślinne lub warunki geograficzno-ekologiczne.
popraw to pytanie
muszmen
zasięg: raczej globalneekologiaFitosocjologialeśnictwoochrona przyrodyprzyrodasozologia