Kto był pierwszym dyrektorem Lasów Państwowych?

Konrad Tomaszewski
Adam Loret
Adam Wasiak
Marian Pigan
Adam Loret po od­zy­ska­niu przez Polskę nie­pod­le­gło­ści związał się z pań­stwo­wą ad­mi­ni­stra­cją leśną. W 1925 r. został dy­rek­to­rem War­szaw­skiej Dyrekcji Lasów Pań­stwo­wy­ch, a w 1934 pierw­szym dy­rek­to­rem na­czel­nym Lasów Pań­stwo­wych. Loret zin­te­gro­wał i upo­rząd­ko­wał struk­tu­rę ad­mi­ni­stra­cyj­ną Lasów Pań­stwo­wych i prze­pro­wa­dził pierwszą in­wen­ta­ry­za­cję zasobów leśnych Polski. Był współ­or­ga­ni­za­to­rem no­wo­cze­sne­go prze­my­słu drzew­ne­go. Opra­co­wał kon­cep­cję sa­mo­wy­star­czal­no­ści eko­no­micz­nej Lasów Pań­stwo­wych.

Rozkład odpowiedzi

Konrad Tomaszewski
Adam Loret
Adam Wasiak
Marian Pigan
odpowiedzi
flagWielka Brytania
17%
47%
11%
23%
17
flagNiemcy
16%
41%
25%
16%
12
flagPolska
18%
32%
31%
17%
852
flagNieznany
16%
21%
42%
19%
42

Płeć

men25%
women37%
Konrad Tomaszewski
16%
16%
Adam Loret
25%
37%
Adam Wasiak
33%
34%
Marian Pigan
23%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto był pierwszym dyrektorem Lasów Państwowych?
965
32%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: MEDIA WNET
Czytaj więcej: www.lasy.gov.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.